Premium WordPress Themes - AppThemes

Нотариално изповядване на покупко-продажбата

| За Клиента |

Нотариуси в София

Завършващата фаза на покупко-продажбата на недвижим имот е изповядването на сделката пред нотариус. Покупко-продажбата на недвижим имот е формална сделка, която, за да бъде действителна, следва да бъде извършена под формата на нотариален акт.

Неспазването на формата води до недействителност на договора и той не може да породи правно действие. Извършването на сделката се удостоверява от нотариус, в чиито район на действие се намира недвижимият имот – предмет на сделката. За да се извърши нотариалният акт, са необходими набор от документи, с които страните трябва да са се снабдили преди изповядването на сделката – последният документ за собственост за имота, удостоверение за данъчна оценка на имота (издава се от териториалната данъчна дирекция по местонахождението на недвижимия имот), актуална скица на имота, декларация за липса на непогасени публични задължения, декларации за гражданство, жителство, гражданско, семейно и имотно състояние, вносни бележки за платени местен данък и такса за вписване.

При покупко-продажба на недвижим имот страните заплащат следните видове данъци и такси: нотариална такса и такса вписване (определят се на база договорената сума за покупко-продажбата), както и данък за придобиване на имущество по Закона за местните данъци и такси – дължимият данък се определя въз основа на договорената сума за покупко-продажбата, но тази основа не може да бъде по-ниска от данъчната оценка на имота. Нотариусът извършва сделката, след като установи, че е платен дължимият данък. Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.

За удостоверяване на извършената покупко-продажба на недвижим имот се изготвя проект за нотариален акт, който се прочита на страните и се подписва от тях и нотариуса.

След съставянето и подписването на нотариалния акт той се предава от нотариуса за вписване в съответната Служба по вписванията и купувачът получава вече вписания нотариален акт. В двумесечен срок от придобиването на имота приобретателят е задължен според чл.14, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, да уведоми данъчната дирекция по местонахождението на имота за придобиването му, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти. Данъкът се заплаща независимо дали недвижимият имот се използва или не.

www.legaconsulting.org

No Tags

  

2 Коментари към “Нотариално изповядване на покупко-продажбата”

  1. Платеният данък през предшестваща година за дохода, третиран като авансово плащане за продажба на недвижим имот, се явява с отпаднало основание, поради което подлежи на прихващане и/или възстановяване на лицето.

  2. gold account on 22.10.2012 @ 15:51

    Платеният данък през предшестваща година за дохода, третиран като авансово плащане за продажба на недвижим имот, се явява с отпаднало основание, поради което подлежи на прихващане и/или възстановяване на лицето.

Остави коментар


Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in /home/notarius/public_html/wp-content/themes/ClassiPress/includes/sidebar-popular.php on line 31 and defined in /home/notarius/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1037